Strona g?ówna Wybory samorz. 2014 O mnie Galeria zdj?? Wybory samorz?d.2010 Napisz do mnie Radny Rady Gminy So?tys 2015-2019
Strona g?ówna

tomaszszafranski.eu

Go?cimy

Statystyka


stat4u


Witamy na stronie stronie g?ównej !
Kiedy zejscie przy ul. Baltyckiej

ImageKto wykona zej?cie na

                                pla??

 przy ul. Ba?tyckiej w Grzybowie?

Mam dla mieszka?ców Grzybowa i turystów dobr? wiadomo?? – jest szansa, aby w tym roku zosta?o wybudowane zej?cie na pla?? przy ul. Ba?tyckiej.

Przypomn? histori? realizacji tej inwestycji.

W poprzedniej kadencji wójt Kowalski mami? nas finansowaniem tej budowy przez Gmin? Ko?obrzeg. Faktycznie w bud?ecie gminy przez dwa kolejne lata by?o zarezerwowane 800 tys. z? na w/w inwestycj?. Ma?o tego Urz?d Morski w S?upsku jako administrator pasa nadmorskiego wykona? na swój koszt projekt techniczny zej?cia z wol? przekazania go nieodp?atnie gminie. Wed?ug  o?wiadczenia Z-cy Dyrektora Urz?du Morskiego Adama Borodziuka  by?ej Z-cy Wójta P. Miko?ajczak projekt si? nie spodoba?, poniewa? nie zawiera? elementów ma?ej architektury – czyli o?wietlenia, ?aweczek itp. UM wykona? wi?c na swój koszt równie? i ten projekt ale  dotychczas nie wiadomo dlaczego zej?cie nie zosta?o zrealizowane. Obecny Wójt P. W?odzimierz Popio?ek nie potrafi? odpowiedzie? jaki jest los tej inwestycji, wi?c uda?em si? bezpo?rednio na rozmowy z panem Adamem Borodziukiem.

Przedstawi? Pa?stwu ustalenia, jakie zapad?y w trakcie spotkania:

Czytaj całość…
 
Soltys zaprasza na zebranie w Ggrzybowie

Sołtys Tomasz Szafrański zaprasza na zebranie wszystkich zainteresowanych tematem!

Image 

 
Bieg Nadmorski na 5

 "Zapraszam wszystkich biegających mieszkańców Gminy Kołobrzeg.
Dla uczestników biegu niezależnie od uzyskanego wyniku do wylosowania atrakcyjna nagroda - Weekendowy pobyt w Hotelu SENATOR w Dźwirzynie.
Będzie super zabawa na sportowo!!!!"

Image 

 
Wnioski do studium

W związku ze zmianą uchwały o przystąpieniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg rozpoczęła się ponownie procedura przyjmowania wniosków i uwag.

Ważna informacja!! Osoby, które złożyły już wnioski przy poprzedniej uchwale powinny jeszcze raz dostarczyć je do Urzędu Gminy.

Wnioski będą przyjmowane do 31 lipca 2015 r. Szczegóły ogłoszenia poniżej:

Czytaj całość…
 
Wniosek do Starosty Powiatowego

Image

 

 

 

 

                                                                                            Grzybowo, dnia 14 maja 2015.

Tomasz Szafra?ski

Radny Gminy Ko?obrzeg

So?tys m. Grzybowo

 

                                                                                          Pan

                                                                                                          Tomasz Tamborski

                                                                                                          Starosta  Ko?obrzeski          

 

                                                                                                           

Starosta Ko?obrzeski i Radni Powiatu Ko?obrzeg

 

W imieniu mieszka?ców Grzybowa i turystów wypoczywaj?cych w naszej miejscowo?ci zwracam si? z pro?b? o pilne wykonanie dwóch odcinków chodnika wzd?u? ulicy Ko?obrzeskiej w Grzybowie.

Pierwszy odcinek przebiega?by od istniej?cego przystanku autobusowego do sklepu spo?ywczego „PORANEK”, po pó?nocnej stronie ul. Ko?obrzeskiej.

Drugi odcinek zlokalizowany by?by od ul. Ja?owcowej do przej?cia dla pieszych na wysoko?ci ul. Ba?tyckiej w Grzybowie.

Pilna potrzeba wykonania w/w ci?gów pieszych zosta?a silnie zasygnalizowana na zebraniu mieszka?ców w dniu 21 marca 2015 r. ze wzgl?du na bezpiecze?stwo u?ytkowników dróg i turystów.

Zwracam si? równie? z apelem o doko?czenie budowy chodnika wzd?u? drogi powiatowej – ulicy Borkowskiej w Grzybowie.

 

Czytaj całość…
 
Informacja soltysa

Image

 

UWAGA !

 

15 maja 2015 r. mija termin p?atno?ci II raty podatku od nieruchomo?ci.

Informuj?, ?e podatek mo?na wp?aca? bezpo?rednio u So?tysa, codziennie w godzinach 17.00 do 18.00 pod adresem: Grzybowo ul. Nadmorska 79

tel. 692 429 386 oraz

 15 maja (pi?tek) w ?wietlicy wiejskiej przy

 ul. Szkolnej w godz. 17.00 - 18.00

 
Zemsta Pana Marka M.

Sta?o si?. By?y So?tys Grzybowa p. Marek Maj, pe?ni?cy jeszcze funkcj? Prezesa Stowarzyszenia So?tysów Gminy Ko?obrzeg, dokona? zemsty na mojej osobie przekonuj?c 12-stu z 16-stu so?tysów do g?osowania przeciwko przyj?ciu So?tysa Grzybowa do Stowarzyszenia.

Drodzy Pa?stwo!

Frustracja tego Pana si?ga zenitu. Po przegranych wyborach samorz?dowych i dostaniu czerwonej kartki w wyborach na so?tysa Grzybowa postanowi? wykorzysta? cz??? so?tysów Gminy Ko?obrzeg i da? Szafra?skiemu „prztyczka w nos”. Mog? tylko wspó?czu? takiego charakteru, którego po?ywk? jest zawi??, frustracja i mierna samoocena. Dziwi mnie jedynie, ?e cz??? so?tysów naszej gminy nie dostrzega tego i ulega niew?tpliwemu urokowi Pana Marka. Stowarzyszenie So?tysów pod wodz? obecnego Prezesa zosta?o skrajnie upolitycznione, co ujawni?o si? w trakcie ostatnich wyborów.                             Za poparcie Pana W?odzimierza Popio?ka w drugiej turze zosta?o obiecane p. Majowi stanowisko, które 31 marca 2015 r. po „konkursie” formalnie obj??. Zosta? Referentem ds. funduszu so?eckiego i so?ectw w Gminnym O?rodku Sportu i Rekreacji.

Historia tego „konkursu” jest bardzo ciekawa. A szczegó?y przedstawiam poni?ej w moim zapytaniu i odpowiedzi Wójta Gminy Ko?obrzeg.

 

Czytaj całość…
 
Informacja
Image

SZANOWNI MIESZKA?CY

GRZYBOWA

 

 

          W dniu 21-03-2015 r. na zebraniu wiejskim zosta? wybrany So?tys oraz  nowa Rada So?ecka Grzybowa.

Mieszka?cy obecni na zebraniu obdarzyli zaufaniem:

 

1.   Tomasza Szafra?skiego jako So?tysa,

 

oraz cz?onków Rady So?eckiej w osobach:

1.   Joanna Kocaj,

2.   Iwona Lech,

3.   Beata Reiniger

4.   Marek Nawrocki

 

W zwi?zku z nowym otwarciem chcia?bym Pa?stwa poinformowa? o naszych zamierzeniach:

1.   Ustalam dy?ur So?tysa raz w miesi?cu wg harmonogramu spotka? z radnymi Gminy Ko?obrzeg w ?wietlicy przy ul. Szkolnej  (harmonogram na stronie www.grzybowo.biz)

Czytaj całość…
 
Wszystkiego najlepszego!
Image
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 93
home contact search contact search